Mesih Mehdi ve Deccal Hurafedir

Bismillahirrahmanirrahim ; Bu yazı dizisine başlamadan önce şunu belirtmek isterim ; Ameller niyete göredir. Benim niyetim salih benim niyetim hayır inşALLAH hayırlara vesile olur. Bu yazı dizisini maddi manevi çıkarlar için yazmadım tek çıkarım ALLAH c c rızasıdır.

Bu yazı dizisinde ALLAH c c tarfından ilk peygamber Hz. Adem (a.s), sonuncusu Hz. Muhammet (s.a.v) ve bu ikisi arasında gelip geçen peygamberler vasıtasıyla biz insanlara biz müslümanlar gönderilen İslam dinine bulaşmış olan bir hurafeler yumağına değineceğim.

Değineceğim hurafeleri madde madde sıralamak istiyorum

 • Deccal’in ortaya çıkışı hurafesi

 • Hazreti İsa (a.s)’ın Mesih’in inmesi hurafesi

 • Mehdi’nin çıkışı hurafesi

Bu hurafeleri tek tek madde madde ele alacağız Kur’an-ı Kerim ışığında Kur’an-ı Kerim’e islama ayıkırılıklarını inceleyeceğiz.

Mesih ve Mehdi inancı nasıl doğmuştur

Neredeyse bütün din ve kültür havzalarında var olan bu meselenin nereden çıktığına bakmakta fayda var.

Üstün vasıflara üstün ilahi güçlere sahip kurtarıcı beklemek Yahudi inancı ile başlamıştır.

Yahudiler Hz.Musa döneminde Mısır,dan çıkarılmışlardır.

Yahudiler Hz Musa sonrası Mısıra girmişlerdir ve Mısır,da bir Krallık kurmuşlardır. Hz. Süleyman döneminde Süleyman mabedini yapmışlardır. Hz. Davut döneminde en muhteşem dönemini yaşamışlar ve Krallık Arz-ı mev’ud sınırlarına ulaşmıştır. Hz. Davut sonrası Krallık ikiye bölünmüş ve M.Ö 586 tarihinde iki Krallıkda yok edilmiştir.

Bu dönemden sonra Yahudiler Hz. Davut soyundan gelen bir kurtarıcı gelecek Hz. Davut dönemindeki Krallığı kuracak ve Yahudileri kurtaracak üstün vasıflara üstün ilahi güçlere sahip kurtarıcı beklemeye başlamışlardır.

Yahudilikten Hıristiyanlığa geçmiş daha sonra İslama geçmiştir.

Mesih inancı hurafedir ve İslama aykırıdır.

Hristiyanlıkta Mesih inancı teslis inancı ile doğmuştur. Haşa İsa a.s ALLAH c c oğlu ve ALLAH cc oğlunu yanına almıştır ve Mesih yani İsa a.s gene gelecek olduğuna inanmaları sonucu Hıristiyanlarda kendilerini kurtaracak üstün vasıflara üstün ilahi güçlere sahip kurtarıcı beklemeye başlamışlardır.

Teslis nedir ? Hristiyanlıkta teslis genel olarak, Allah’ın tek ve bölünmez bir âlemde ayrı, eşit ve tek cevherli üç kişi (Baba, Oğul, Rûhu’l-Kudüs) olduğu şeklinde tarif edilmektedir.

Kur’an-ı Kerim`de Hz. İsa a s şöyle anlatılmaktadır.

(Al-i İmran

(59) Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.)

(Maide

(116) Allah kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.)

(Bakara

(87) Andolsun, Mûsâ’ya Kitabı (Tevrat’ı) verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryemoğlu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?)

(Nisa

(157) Bir de inkarlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.)

(Al-i İmran

(55) Hani Allah şöyle buyurmuştu: “Ey İsa! Şüphesiz, senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.)

(Meryem

(33) Doğduğum gün, öldüğüm gün ve diri olarak kaldırılacağım gün bana selam olsun.) Hz İsa a.s ölmemiş olsaydı ve yine geleçek olsaydı bu ayet olurmuydu.

Kur’an-ı Kerim azim şana göre Hz İsa a.s Haşa ALLA c c oğlu değil ALLAH c c ol dedi Hz isa Hz Adem as gibi oluverdi teslis inancı yanlış bir inanıştır ve Mesih inancının temelidir.

Hz İsa a.s ölmedi Allah Katına yükseltildi yine geleçek demek ( Al-i İmran 55 ) ve ( Meryem 33 ) ayetleriniinkar etmek demektir.

Peygamberlik son bulmuştur Hz Muhammed sav sonra peygamber gelmeyecektir.

(Ahzab

(40) Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resülü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.)

Bu ayet durur iken Hz İsa as peygamber olarak gelecek diyemeyenler Hz. İsa (as), Hz. Muhammed (sav)’den sonra gönderilen bir peygamber olarak değil, Hz. Muhammed sav’in şeriatını devam ettirecek ve dünyaya din ahlakını hakim kılacak bir elçi olarak gelecektir demektedirler.

Bunu diyenler şunu akıl edemiyorlarki Hz İsa başka bir dinmi getirdi Hz. Muhammed sav’in şeriatını devam ettirsin.

Bütün peygamperler Hz Adem a.s dan Hz Muhammed sav kadar gelen bütün peygamberler ALLAH cc dinini yani İslamı getirdiler. ALLAH cc dini bozulunca tahrip olunca peygamberler ile dinini tekrar tekra göndermiştir peygamberler bir birinin tastikcisidir. Yani peygamberler yeni farklı farklı din getirmediler.

(Bakara

(213) İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru yola iletir.)

Bütün peygamberleden Kur’an-ı Kerim müslüman diye bahseder Hz İsa zaten İslam şeriatı üzerinedir yakaldıkmı bir tutarsızlık daha.

Hal böyle iken daha önce gelmiş bir peygamberi daha sonra gelen peygamber ümmed yapmak hangi akla sıgar.

Peygamberliğin ne görevden alınması vardır ne emekliliği.

Peygamberlik ebed müddet bir görevdir.

Yukarıdaki ayeti kerimelerden anladığımıza göre Hz İsa öldürülmedi ALLAH cc hayatına son veredi sırrı ALLAH cc mahsus. Hz İsa a.s gelmeyeçek. Hazreti İsa (a.s)’ın Mesih’in inmesi yani geleçek demek hurafedir.

Hz İsa a.s gelmeyeçek. Hazreti İsa (a.s)’ın Mesih’in inmesi yani geleçek demek hurafedir.

Mehdi inancı hurafedir ve İslama aykırıdır.

Mehdi, doğru yola iletilmiş veya ileten kişi demektir. Bu, Hz İsa a.s’mın geleceği hakkındaki Hıristiyan inancından İslâm’a uyarlanmış, Kur’an-ı Kerim’e aykırı bir inançtır.

Kur’an-ı Kerim İslam kişilerin hegemonyası ile savaşmıştır. Mehdi inancı Kur’an-ı Kerim’in temel prensiplerinine aykırıdır.

Mehdi’ye inananlar Mehdiye kurtarıcı ve hidayet veren demektedirler.

Kurtarıcı yanlızca ALLAH cc dür. Hidayet veren yanlızca ALLAH cc dür.

Mehdi Kurtarıcı hidayete erdiren olarak ve Mesih,in müjdeleyici olarak lanse edilmektedir. Dediğimiz gibi Kurtarıcı yanlızca ALLAH cc dür. Hidayet veren yanlızca ALLAH cc dür.

Mesih ve mehdi Kıyamedin habericisi olarak lanse ediyorlar.

Kur’an-ı Kerim`de Kıyamet şöyle anlatılmaktadır.

(Araf

(187) Sana Kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir.” Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar.)

(Nahl

(77) Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir. Kıyamet’in kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.)

(Neml

(65) De ki: “Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.)

Bu ayetlereden anladğımıza göre Kıyametin ne zaman kopacağını sadece ALLAH cc bilmekte olduğunu bildirmekte ve Hz Muhammed sav me dahi bildirmemiştir.

Mesih ve Mehdi,nin Kıyamedin alamedi ve kıyamet habercisi olduğunu söylemek ve inanmak ALLAH cc şirk koşmak değilmidir.

Mehdi hidayete erdirecek demekteler.

(Bakara

(272) Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah’ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız -hiç hakkınız yenmeden- karşılığı size tastamam ödenir.)

Ayeti kerimede açıkça belirtiyor ALLAH cc hidayet yetkisini Hz Muhammed sav dahi vermemiş.

Mehdi hidayete erdirecek demek Bakara 272 inkar etmek değilmidir.

Mehdi fitne yi bitireçek demekteler.

(Bakara

(30) Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.)

(Bakara

(38) Dedik ki: Hepiniz cennetten inin! Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tâbi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler.

Bakara 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 surelerine göre Hz. Adem ve Hz. Havva cennete yaşamaya başlarlar. Cenab-ı Hak onlara cennetin her türlü nimetinden istifade edebileceklerini emir buyurur. Ancak bir ağaca yaklaşmalarını yasaklar. Hz. Adem ve Hz. Havva o ağaca yaklaşırlar ve dünyaya indirilirler.

Habil ile Kabil; İlk insan ve ilk Peygamber olan Hz. Adem’in oğullarıdır. Aynı batında doğmuş ikiz kardeşlerdir. Büyüyüp genç adam olduklarında Kabil kardeşinin evleneceği kıza talip olmuş, Hz. Adem bunun asla caiz olmadığını söyleyerek, birer kurban kesmelerini ve Allah’ın kimin kurbanını kabul edeceğini görmelerini istemiştir. Neticede yüce Allah cc Habil’in kurbanını kabul etmiş, Kabil de kıskançlık yüzünden kardeşini öldürmüştür.

İlk fitne Hz. Adem Hz. Havva ve Habil Kabil iki kız kardeş var iken çıkmıştır ve kıyamete kadar sürecektir.

Dünya sınav dünyasıdır fitne fesat ve günah haram olaçaktır. ALLAH cc İnsanoğlu Deccallın zulmü ile Mehdi’nin iteklemsi ile değil hür iradesiyle inanması için yaratmıştır.

Hal böyleyken Mehdinin fitne yi bitirecek demek İslama aykırı değil midir.

Mesih ve Mehdi,den Kur’an-ı Kerim`de hiç ama hiç bahis edilmemiştir. Mesih ve Mehdi gelecek olsaydı böyle önemli bir olay Kur’an-ı Kerim`de bahsedilmez miydi.

Peki Mesih ve Mehdi,den bahis eden Hadis-i şerifler nasıl açıklanır.

Mesih ve Mehdi,den bahis eden Hadis-i şerifler olduğunu söylemek hz. Muhammed sav iftiradır.

Bu hadis-i şerifleri Aişe validemiz ra Ebu Bekir ra ve Ömer ra ve Osman ra ve Ali ra gibi bildiğimiz sahabeler bu hadis-i şerifleri rivayet etmemişlerdir.

Bu hadis-i şerifler Hz Muhammed den 150 veya 200 yıl sonra çıkmıştır. Sahabe efendilerimiz hakkında iddia ithamda bulunmak istemediğim den isim vermeyeceğim lakin internetten araştırma yaparsanız Mesih ve Mehdi hadis-i şeriflerini kimin rivayet ettiğini rivayet edenlerin neler ile suçlandığını sizlerde göreceksiniz.

Hadis-i şeriflerin sahih olup olmadığını nasıl anlarız basit bir kural Kur’an-ı kerime aykırı olmamalı.

(Enam

(50) De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?)

Yüce Allah Kuran-ı Kerimde Defalarca bizi düşünmeye davet ediyor. Yani ALLAH cc diyorki düşünün aklınızı kiraya vermeyin. Günümüzdeki imkanlar ile her denilenen inanmayalım oyuna gelmeyelim ve oyunu bozalım.

Deccal inancı hurafedir ve İslama aykırıdır.

Deccal, Arapça bir kelimedir, “decl” kökünden gelir. Sözlüklerde verilen mânâya göre Deccal, “yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid ve mel’ûn bir kişi olarak bildirmekteler.

Bir kişinin böyle üstün vasıflara sahip olacağını savunmak yani öldürecek yok diriltecek yok yağmur yağdıracak demek hurafedir.

Lakin yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid ve mel’ûn birçok kişi her devirde vardır.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.), insanlara dünyada huzur ve mutluluğun, ahirette de ebedî kurtuluşun kapılarını açan İslam dininin Allah’tan geldiği şekliyle, bozulmadan varlığını devam ettirmesi için çok büyük gayret göstermiştir. Kendisinden sonra İslam’ın inanç, ibadet ve ahlâkî değerlerinin korunması için de Kur’an-ı Kerim’e ve sünnetine sımsıkı sarılmamızı emretmiştir: “Size iki şey bıraktım ki, onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde asla dalalete ve sapıklığa düşmezsiniz: Allah’ın kitabı ve Allah Resûlünün sünnetidir.” (Hâkim, el-Mustedrâk, 1/93)

Bâtıl inanç ve Hurafeler ( Mesih Mehdi ve Deccal Hurafedir ).pdf kitapçığını indirmek için tıklayınız

Hz. İsa Gelmeyecek! [Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı] paylaşan: sadeheceler

7 Comments

 1. aslan

  Kardeşim hep koca koca hocalar yalanmı söylüyorlar hepsi yanlışımı biliyorlar diyordum senin bu yazını okudum başka başka kaynaklara baktım şimdi diyorum Kur’an’ı Kerim mi yalan söylüyor kuranmı yanılıyor yani degilmi evet mesih mehdi hurafe hurafede bize niye bu yalanı söylüyorlar bizi niye kandırıyorlar onu anlamadım.

  Reply
  1. ferit tekin

   aslan kardeşim bize bu yalanı niye söylüyorlar diye sormuş bende bildiğim kadarıyla yanıtlayayım herkesin bildiği gibi hristiyanlar da yahudiler de biz Müslümanlar İslam’ı sevmezler çünkü bizim inancımız hak dindir onların inancıysa hak olmaktan çıkmış uydurma haline gelmiştir Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) onlara göre bir peygamber değildi (haşa!) onlar hala kendileri için bir kurtarıcı beklerler biz ise beklemeyiz bilindiği gibi hristiyanlıkta katolik, ortadoks, evanjelizm gibi meshepler vardır bu meshepler arasında ciddi tartışmalar kavgalar vardır adamlar diyorki biz bu meshep olayları yüzünden kendi aramızda çok tartıştık sizede bu mehdi zırvalıklarını sokalım birazda siz tartışın birbiriniz canını acıtın diyorlar ayrıca adamlar diyorki ya bu İslam başımıza bela olur biz bunu kendi istediğimiz gibi evirip çevirelim bu Müslümanlar başımıza bela olmak çıksın hatta farkında olmadan bizim isteklerimizi gerçekleştirsinler bizde oturduğumuz yerden kahkahalarla izleyelim AÇIKÇASI MEHDİ ZIRVALIKLARIYLA MÜSLÜMANI MÜSLÜMANA KIRDIRMAK İÇİN TEZGAHLANMIŞ BÜYÜK BİR DALAVERE BU YARIN BİRGÜN BİRİNİ ÇIKARACAKLAR BELKİ GÖKYÜZÜNE BİR HOLOGRAM EFEKT ÇAKACAKLAR ALIN SİZE MEHDİ BU DİYECEKLER MEHDİCİLEREDE MEHDİYE İNANMAYANI ÖLDÜRÜN DİYE EMİR VERECEKLER BÖYLECE MÜSLÜMAN MÜSLÜMAN KANI DÖKECEK
   AÇIKÇASI MÜSLÜMANLAR OLARAK AKLIMIZI BAŞIMIZA ALMALI BU OYUNA GELMEMELİYİZ
   MEHDİ BEKLEYENLERE SORUYORUM SİZE ALLAH (C.C) YETMEDİ MİKİ (HAŞA!) SİZE KUR’AN-I KERİM YETMEDİ MİKİ (HAŞA’) SİZE HZ. MUHAMMED(S.A.V.) YETMEDİ MİKİ (HAŞA’) MEHDİ BEKLİYORSUNUZ CEVAP VERİN

   Reply
   1. kamilgunduz (Post author)

    Teşekkür ederim güzel kardeşim aklına diline klavyene sağlık

    Reply
   2. Oğuz

    Hologram efekt şu bu eklenmesine gerek yok müslümalar zaten birbirini katlediyor. O kadar safmı sanıyorsunuz insanları. Mehdi beklememin Kuran ın peygamber efendimizin yetmemesi ile ne alakası var. Said i nursi kadarmı alimsin? Mehdi bekleyen bi insan yeni peygamber olarak mı bekliyor? Bu islam alemi başsızlıktan bir olmamaktan bölünmekten fitneden birbirini katlediyor yoksa kimsenin yeni peygamber kitap beklediği yok. Çağdaş müslümandan laik imamlardan çok çekti bu ümmet. Bir de sizin gibi klavyeden millete hocalık yapanlar türedi mehdinin işi zor. Ama Allah yardımcısı olsun.

    Reply
   3. Oğuz

    Saçmalığın daniskasını sen yazmışsın ferit tekin. Mehdiye inanan bir insan peygamber efendimizi kitabımızı inkar mı ediyor ki yetmiyor mu diyerek kahramanlık yapıyorsun. Yok hologrammışta şu bu. Kamil gündüzde sende imamı Azam dan Saidi nursiden daha mı iyi biliyorsunuz. Hemen bu yorumuda SİLİN. milleti kandırmaya devam edin.

    Reply
 2. Umut Ülke

  Mehdi konusunda en mantıklı açıklamayı rahmetli
  Ömer Seyfettin bir hikâyesinde yapmıştır.
  Okuyun

  http://www.liseedebiyat.com/hikayeler/3603-mehdi-omer-sefettin.html

  Reply
 3. Oğuz

  Onlarca alim yalan söylüyor bitek doğruyu siz mi biliyorsunuz. Bir peygamberin başka peygambere ümmed gönderilmesi akla mantığa sığmaz diye zırvalamışsınız mantıktan yola çıkarsanız isa peygamberin göğe yükselmeside mantıksız o zaman. Haşa tabiki. Siz biliyorsuz imam-ı azam, tirmizi ve said-i nursi yanlış biliyor o zaman. Sizin bu tutumunuz bile alamettir.

  Reply

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir